Privacyverklaring

Juni 2023

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in het kort
Algemene informatie

Hieronder kunt u lezen wat met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Verzamelen van gegevens op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de eigenaar van de website. Zijn contactgegevens vindt u in deze privacyverklaring onder het kopje “Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke“.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden verzameld doordat u die aan ons doorgeeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Het gaar vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt opgeroepen). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op deze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van uw gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website optimaal werkt.. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht kosteloos informatie te ontvangen over de bron, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht te verzoeken om correctie of wissing van deze gegevens. Indien u toestemming voor gegevensverwerking heeft gegeven, kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Bovendien heeft u het recht onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u hierover vragen heeft of meer wilt weten over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden onderzocht. Dit gebeurt vooral met zogenoemde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze programma’s vindt u in deze privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)
Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

IONOS
IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland (hierna IONOS). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt IONOS verschillende logfiles inclusief uw IP-adres. Details vindt u in de privacyverklaring van IONOS:
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS wordt gebruikt op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Voor zover om toestemming is gevraagd, worden uw gegevens uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, onder a AVG en § 25, lid 1 van de Duitse wet op de gegevensbescherming in de telecommunicatie en de telemedia (TTDSG) verwerkt voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting) als bedoeld in de TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Opdracht tot verwerking
Wij hebben een overeenkomst van opdracht tot verwerking (OOV) afgesloten om van de bovengenoemde dienst gebruik te kunnen maken. Het gaat om een wettelijk voorgeschreven overeenkomst waarmee wordt gegarandeerd at de persoonsgegevens van de bezoekers aan onze website uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG worden verwerkt.

Cloudflare

Wij maken gebruiken van de service “Cloudflare“ die wordt aangeboden door Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna “Cloudflare”).

Cloudflare biedt een wereldwijd opererend Content Delivery Network met DNS aan. De informatie tussen uw browser en onze website wordt technisch via het netwerk van Cloudflare geleid. Hierdoor kan Cloudflare het gegevensverkeer tussen uw browser en onze website analyseren en dienen als filter tussen onze servers en potentieel gevaarlijk dataverkeer uit het internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om gebruikers van internet te herkennen; deze worden echter enkel en alleen voor het hier omschreven doel gebruikt.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een zo optimaal en veilig mogelijke weergave van de inhoud van onze website (artikel 6, lid 1, onder f AVG).

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Nadere informatie over veiligheid en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

3. Algemene en verplichte informatie Gegevensbescherming

De eigenaren van deze pagina’s vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk, volgens de wettelijke gegevensbeschermingsregels en deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruikmaakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld via e-mail) niet altijd veilig is. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen gebruik door derden.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Güttler GmbH
Karl-Arnold-Straße 10
73230 Kirchheim/Teck
Deutschland

Geschäftsführer: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschafts-Ing. Hans Güttler

Telefon: +49 (0)7021 98570
E-Mail: info[at]guettler.de

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen e.d.).

Bewaringstermijn
Voor zover in deze privacyverklaring geen specifieke bewaringstermijn wordt genoemd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking wegvalt. Wanneer u een gerechtvaardigd verzoek tot wissen indient of uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist voor zover wij geen andere juridische toelaatbare redenen voor de opslag van uw persoonsgegevens hebben (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaringstermijnen); in het laatstgenoemde geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen zijn weggevallen.

Algemene informatie over de rechtsgronden van de gegevensverwerking op deze website
Voor zover u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder a AVG resp. artikel 9, lid 2, onder a AVG voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1 AVG worden verwerkt. Wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen, worden uw gegevens ook op grond van artikel 49, lid 1, onder a AVG verwerkt. Als u toestemming heeft gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijvoorbeeld via Device-Fingerprinting), worden uw gegevens bovendien verwerkt op grond van § 25, lid 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Wanneer uw gegevens nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of vóór de overeenkomst maatregelen te nemen, verwerken wij uw gegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens voor zover die nodig zijn om een wettelijke verplichting na te komen op grond van artikel 6, lid 1, onder c AVG. De gegevensverwerking kan ook op grond van ons gerechtvaardigde belang als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f AVG geschieden. De volgende alinea’s van deze privacyverklaring bevatten informatie over de voor een bepaald geval relevante rechtsgronden.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Giovanni Blasi
Externer Datenschutzbeauftragter
Uhlbachstr. 13
73733 Esslingen

Telefon: +49 (0) 711/3808877
E-Mail: Datenschutz[at]giovanni-Blasi.com

Informatie over doorgifte van gegevens aan de VS en overige derde landen
Wij gebruiken onder andere tools van ondernemingen die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die op het gebied van gegevensbescherming niet veilig zijn. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen met de EU vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd.
Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsdiensten te verstrekken zonder dat u als betrokkene in rechte hiertegen kunt optreden. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse diensten (bijvoorbeeld veiligheidsdiensten) gegevens van u die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, onderzoeken en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op zulke verwerkingsactiviteiten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken
Veel gegevensverwerkingen zijn uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking onverlet.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

WANNEER UW GEGEVENS OP GROND VAN ARTIKEL 6, LID 1, ONDER E OF F AVG WORDEN VERWEKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM REDENEN DIE UW SPECIFIEKE SITUATIE BETREFFEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERINIG OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. U KUNT DE RECHTSGRONDSLAG VAN EEN VERWERKING VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF TENZIJ DE VERWERKING VERBAND HOUDT MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR ALS BEDOELD IN ARTIKEL 21, LID 1 AVG).

WANNEER UW PERSOONGSGEVENS WORDEN VERWEKT VOOR DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING TE MAKEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR ALS BEDOELD IN ARTIKEL 21, LID 2 AVG).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de AVG heeft de betrokkene recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij of zij gewoonlijk verblijft, zijn of haar werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Dit recht van bezwaar bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht gegevens die wij op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u zelf of een derde te laten verstrekken. Voor zover u rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wenst, gebeurt dit uitsluitend voor zover dit technisch mogelijk is.

Inzage, correctie en wissing

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en ontvangers hiervan en het doel van de gegevensverwerking alsmede eventueel een recht op correctie of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende deze controle heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van wissing verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar u deze nodig heeft om een rechtsvordering uit te oefenen, te onderbouwen of in te stellen, heeft u het recht in plaats van wissing te verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
Wanneer u bezwaar als bedoeld in artikel 21, lid 1 AVG heeft ingediend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van opslag – uitsluitend met uw toestemming of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Op deze website wordt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of verzoeken die u aan ons als eigenaar van de website stuurt, een SSL- resp. TLS- versleuteling gebruikt. Bij een versleutelde verbinding verandert de adresregel van de browser van “https://“ in “https://“ en verschijnt het symbool van een slotje in uw browserregel.
Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen e-mails met reclame
Bij dezen wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de plicht tot publicatie van een impressum worden gepubliceerd, om niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal toe te sturen. De eigenaren van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om bij ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld middels spam-e-mails, gerechtelijke stappen te ondernemen.

4. Verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Op onze internetpagina’s worden zogenoemde “cookies“ gebruikt. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade aanrichten op uw eindapparaat. Zij worden tijdelijk of gedurende een sessie (Session-Cookies) of voor altijd (Permanent Cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Session-Cookies worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanent Cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u die zelf wist of door uw webbrowser automatisch worden gewist.

Cookies kunnen van ons (First-Party-Cookies) of van derden (zogenoemde Third-Party- Cookies) afkomstig zijn. Met Third-Party-Cookies kunnen bepaalde diensten van derden worden geïntegreerd in een website (bijvoorbeeld cookies voor het afwikkelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde functies van de website anders niet zouden werken (bijvoorbeeld het boodschappenmandje of video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden of om gebruikersgedrag te onderzoeken.

Cookies die voor de elektronische communicatie, voor bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld het boodschappenmandje) of voor de optimalisatie van onze website (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) nodig zijn (noodzakelijke cookies), worden op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG opgeslagen voor zover geen andere rechtsgrond wordt aangegeven.
De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies om zijn diensten op een technisch perfecte en optimale wijze te kunnen aanbieden. Voor zover om toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG); u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, en cookies slechts in een bepaald geval toestaan, de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het afsluiten van uw browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Van welke cookies en diensten op deze website gebruikgemaakt wordt, kunt u in deze privacyverklaring lezen.

Toestemming voor ConsentManager

Op onze website wordt gebruikgemaakt van de consent-technologie van ConsentManager om uw toestemming te krijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en deze in het kader van de gegevensbescherming vast te leggen. Aanbieder van deze technologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website: https://www.consentmanager.nl (hierna “ConsentManager“).

Wanneer u op onze website komt, wordt een verbinding met de servers van ConsentManager gemaakt om uw toestemming en andere verklaringen betreffende het gebruik van cookies te krijgen. ConsentManager slaat een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming resp. de intrekking hiervan aan u te kunnen koppelen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te wissen, het Consent-Manager-Provider-cookie zelf wist of het doel van de opslag wegvalt.
Dwingende wettelijke bewaringsplichten blijven onverlet.
De ConsentManager wordt gebruikt om de wettelijk voorgeschreven toestemming voor het gebruik van cookies te krijgen. Rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder c AVG.

Real Cookie Banner

Op onze website wordt gebruikgemaakt van de consent-technologie van Real Cookie Banner om uw toestemming te krijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en deze in het kader van de gegevensbescherming vast te leggen. Aanbieder van deze technologie is devowl.io GmbH, Tannet 12, D-94539 Grafling, Duitsland (hierna “Real Cookie Banner“).

Real Cookie Banner is lokaal op onze servers geïnstalleerd zodat geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de aanbieder van Real Cookie Banner. Real Cookie Banner slaat een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming resp. de intrekking hiervan aan u te kunnen koppelen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te wissen, de Real Cookie Banner zelf wist of het doel van de opslag wegvalt. Dwingende wettelijke bewaringsplichten blijven onverlet.

Real Cookie Banner wordt gebruikt om de wettelijk voorgeschreven toestemming voor het gebruik van cookies te krijgen. Rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder c AVG.

Serverlogbestanden

De provider van deze pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenoemde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden gezonden. Het gaat om:
Browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, referrer, URL, hostnaam van de gebruikte computer, tijdstip van de serveraanvraag, IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Deze gegevens worden op grond van artikel 6, lid 1, punt f AVG verzameld. De eigenaar van deze website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch perfecte weergave en de optimalisatie van zijn website. Hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier een verzoek stuurt, worden uw gegevens uit dat formulier inclusief de door u daar ingevoerde contactgegevens voor de behandeling van uw verzoek en voor eventuele verdere vragen bij ons opgeslagen. Wij geven deze gegevens zonder uw toestemming niet door aan anderen.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder b AVG voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG) voor zover hierom is gevraagd; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Verzoeken per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle hieruit blijkende persoonsgegevens (naam, verzoek) bij ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te kunnen behandelen. Wij geven deze gegevens zonder uw toestemming niet door aan anderen.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder b AVG voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG) voor zover hierom is gevraagd; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gegevens die u per contactverzoek aan ons verstrekt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Communicatie via WhatsApp

Om met onze klanten en andere derden te kunnen communiceren, gebruiken wij onder andere de Instant-Messaging-dienst WhatsApp, die wordt aangeboden door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie loopt via een end-to-end-versleuteling (Peer-to-Peer), waardoor wordt voorkomen dat WhatsApp of andere derden toegang tot de inhoud van de communicatie kunnen krijgen. WhatsApp krijgt wel toegang tot metagegevens die tijdens de communicatie ontstaan (bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijdstip). Wij willen erop wijzen dat WhatsApp volgens eigen verklaring persoonsgegevens van haar gebruikers deelt met haar in de VS gevestigde moedervennootschap Meta.
Nadere bijzonderheden over deze gegevensverwerking vindt u in de gegevensbeschermingsrichtlijn van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-eea.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een zo snel en effectief mogelijke communicatie met onze klanten, belangstellenden en andere zaken- en contractpartners (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover om toestemming is gevraagd, worden deze gegevens uitsluitend verwekt op grond van uw toestemming; u kunt die te allen tijde voor de toekomst intrekken.

De inhoud van de tussen en op WhatsApp uitgewisselde informatie blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is afgehandelde). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Wij gebruiken van WhatsApp de variant “WhatsApp Business“.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Google Forms

Wij hebben Google Forms op deze website geïntegreerd. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna Google).

Met Google Forms kunnen wij onlineformulieren opmaken om berichten, verzoeken en andere ingevoerde gegevens van bezoekers aan onze website gestructureerd te registreren. Al uw ingevoerde gegevens worden op de servers van Google verwerkt. Google Forms slaat een cookie op in uw browser, die een unieke ID bevat (NID-cookie). Dit cookie slaat uiteenlopende informatie op zoals bijvoorbeeld uw taalinstelling(en).

Google Forms wordt gebruikt op basis van ons gerechtvaardigde belang om uw verzoek zo gebruikersvriendelijk mogelijk te bepalen (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover om toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking van uw gegevens uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover uw toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting) als bedoeld in de TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gegevens die u op het formulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Nadere informatie vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/.

5. Analysetools en reclame
Matomo
Op deze website wordt gebruikgemaakt van de opensource-webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens over het gebruik van onze website door bezoekers verzamelen en analyseren. Hierdoor kunnen wij onder andere nagaan wanneer welke pagina is opgevraagd en vanuit welke regio dit gebeurde. Bovendien verzamelen wij verschillende logbestanden (bijvoorbeeld IP-adres, referrer, gebruikte browser en besturingssysteem) en kunnen wij nagaan of de bezoekers van onze website bepaalde handelingen verrichten (bijvoorbeeld clicks, aankopen e.d.).

Deze analysetools worden gebruikt op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De eigenaar van deze website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover om toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting) als bedoeld in de TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet aan anderen worden doorgegeven.

IONOS WebAnalytics

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de analysediensten van IONOS WebAnalytics (hierna: IONOS). Aanbieder is 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D–56410 Montabaur, Duitsland. In het kader van de analyses met IONOS kunnen onder andere bezoekersaantallen en -gedrag (bijvoorbeeld aantal oproepen van pagina’s, duur van een bezoek aan de website, foutpercentages), bezoekersbronnen (d.w.z. van welke pagina de bezoeker komt), bezoekerslocaties en technische gegevens (browser- en besturingssysteemversies) worden geanalyseerd. Voor dit doel slaat IONOS met name de volgende gegevens op:
Referrer (eerder bezochte webpagina), opgevraagde webpagina of file, browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem,gebruikt toesteltype, tijdstip van het bezoek, IP-adres in geanonimiseerde vorm (wordt uitsluitend gebruikt om de locatie te bepalen van waaruit toegang werd verkregen)

Volgens IONOS worden de gegevens volledig geanonimiseerd verzameld zodat deze niet kunnen worden herleid tot individuele personen. Er worden geen cookies opgeslagen door IONOS WebAnalytics.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De eigenaar van deze website heeft een gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover om toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting) als bedoeld in de TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Nadere informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door IONOS WebAnalytics vindt u in de privacyverklaring van IONOS via de volgende link: https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/

Opdracht tot verwerking
Wij hebben een overeenkomst van opdracht tot verwerking (OOV) afgesloten om van de bovengenoemde dienst gebruik te kunnen maken. Het gaat om een wettelijk voorgeschreven overeenkomst waarmee wordt gegarandeerd dat de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG worden verwerkt.

6. Newsletter
Newslettergegevens

Wanneer u de op onze website aangeboden Newsletter wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres en andere informatie nodig om te kunnen controleren of het opgegeven e-mailadres van u is en of u akkoord gaat met de ontvangst van onze Newsletter. Andere gegevens worden niet resp. uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van de aangevraagde informatie en niet aan anderen doorgegeven.

De gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor onze Newsletter invoert, worden uitsluitend op grond van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1, onder a AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, van uw e-mailadres en het gebruik hiervan voor de verzending van onze Newsletter te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link “afmelden“ in onze Newsletter. Dit laat de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking onverlet.

De gegevens die u aan ons verstrekt om onze Newsletter te kunnen ontvangen, worden bij ons resp. de aanbieder van de newsletterdienst opgeslagen totdat u zich afmeldt voor onze Newsletter en na afmelding of nadat het doel is weggevallen uit de verzendlijst van onze Newsletter gewist. Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht in het kader van ons gerechtvaardigde belang als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f AVG e-mailadressen uit die verzendlijst te wissen of te blokkeren.

Dit heeft geen betrekking op gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen.

Nadat u uit de verzendlijst bent uitgeschreven, wordt uw e-mailadres bij ons resp. de aanbieder van de newsletterdienst eventueel in een zwarte lijst opgeslagen, voor zover dit nodig is om toezending in de toekomst te voorkomen. De gegevens van deze zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens samengevoegd. Dit is zowel in uw als in ons belang om de wettelijke bepalingen bij de verzending van newsletters in acht te nemen (gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet aan tijd gebonden. U kunt bezwaar maken tegen de opslag voor zover uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

7. Plugins en tools
YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op deze website zijn video’s van de website YouTube geïntegreerd. Eigenaar van deze site is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij een video bekijken. De doorgifte van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet per se uitgesloten door deze uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld – of u nu een video bekijkt of niet – een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google.

Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Aan de YouTube-server wordt meegedeeld welke pagina’s u heeft bezocht.
Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube- account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting) inzetten. Op deze wijze kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om statistische cijfers te verzamelen, de gebruikersvriendelijkheid te vergroten en pogingen tot fraude te voorkomen.

Na het starten van een YouTube-video kunnen nog andere gegevensverwerkingen plaatsvinden, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt om ons onlineaanbod aantrekkelijk weer te geven. Dit is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f AVG. Voor zover om toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover uw toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting) als bedoeld in de TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in haar privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Fonts (lokale hosting)

Op deze website worden zogenoemde Google Fonts gebruikt om lettertypes op uniforme wijze weer te geven; zij worden door Google ter beschikking gesteld. Deze Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met servers van Google.

Nadere informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Wij maken op deze website gebruik van “Google reCAPTCHA“ (hierna “reCAPTCHA“). Aanbieder is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of een mens of een geautomatiseerd programma gegevens op deze website invoert (bijvoorbeeld in een contactformulier). reCAPTCHA analyseert het gedrag van de bezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. De analyse begint automatisch zodra de bezoeker op de website komt. In het kader van de analyse onderzoekt reCAPTCHA uiteenlopende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, duur van het bezoek aan de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die bij de analyse worden verzameld, worden aan Google doorgegeven.

De reCAPTCHA-analyes lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet erop gewezen dat een analyse wordt uitgevoerd.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De eigenaar van deze website heeft een gerechtvaardigd belang bij bescherming van zijn website tegen oneigenlijke geautomatiseerde bespieding en SPAM. Voor zover om toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover uw toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting) als bedoeld in de TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Nadere informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl.

8. Audio- en videoconferenties
Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken wij onder andere gebruik van onlineconferentietools. Hieronder worden de verschillende tools genoemd die wij gebruiken. Wanneer u per video- of audioconferentie via internet met ons communiceert, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van het conferentietool verzameld en verwerkt.

De conferentietools verzamelen alle gegevens die u ter beschikking stelt/gebruikt om de tools te kunnen gebruiken (uw e-mailadres en/of telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, het begin en einde (tijdstip) van de deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en overige “contextuele informatie“ in verband met de communicatie (metagegevens).

Bovendien verwerkt de aanbieder van dit tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de onlinecommunicatie. Het gaat met name om IP-adressen, MAC-adressen, toestel-IDs, toesteltype, besturingssysteemtype en -versie, Client Version, cameratype, microfoon of luidspreker en de soort verbinding.

Voor zover binnen het tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier ter beschikking wordt gesteld, wordt deze ook op de servers van de toolaanbieder opgeslagen. Voorbeelden van dergelijke inhoud zijn met name cloudopnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en andere informatie die bij het gebruik van deze dienst worden gedeeld.

Wij wijzen u erop dat wij geen volledige invloed op de gegevensverwerking door de gebruikte tools hebben. Onze mogelijkheden zijn in belangrijke mate afhankelijk van het beleid van de desbetreffende aanbieder. Nadere informatie over de gegevensverwerking door conferentietools vindt u in de privacyverklaringen van de gebruikte tools, die wij hieronder noemen.

Doel en rechtsgronden
De conferentietools worden gebruikt om met potentiële of bestaande contractpartners te kunnen communiceren of bepaalde diensten aan onze klanten te kunnen aanbieden (artikel 6, lid 1, onder b AVG). Bovendien worden deze tools gebruikt om de communicatie met ons resp. onze onderneming over het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover om toestemming is gevraagd, worden de desbetreffende tools op grond van die toestemming gebruikt; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Bewaringstermijn
De gegevens die wij rechtstreeks met de video- en conferentietools verzamelen, worden door onze systemen gewist zodra u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag wegvalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u deze wist. Dwingende wettelijke bewaringstermijnen blijven onverlet.

Wij hebben er geen invloed hoe lang gegevens van u die de eigenaren van de conferentietools voor eigen doeleinden opslaan, worden bewaard. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de eigenaren van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools
Wij gebruiken de volgende conferentietools:
Microsoft Teams
Wij gebruiken Microsoft Teams. Aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Details over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

9. Eigen diensten
Omgang met gegevens van sollicitanten

U kunt bij ons solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het onlinesollicitatieformulier). Hieronder vindt u informatie over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij garanderen dat uw gegevens in overeenstemming met het geldende gegevensbeschermingsrecht en alle andere wettelijke bepalingen worden verzameld, verwerkt en gebruikt en strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverwerking
Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij de desbetreffende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, bijlagen, aantekeningen van sollicitatiegesprekken etc.) voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een dienstverband. Rechtsgrondslag is § 26 Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) (totstandkoming van een dienstverband), artikel 6, lid 1, onder b AVG (algemene totstandkoming van een overeenkomst) en – voor zover u toestemming heeft gegeven – artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw persoonsgegevens worden binnen onze onderneming uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Wanneer u in dienst wordt genomen, worden de door u verstrekte gegevens op grond van § 26 BDSG en artikel 6, lid 1, onder b AVG voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

Bewaringstermijn van de gegevens
Wanneer wij u geen functie kunnen aanbieden, u een aangeboden functie afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang (artikel 6, lid 1, onder f AVG) maximaal 6 maanden vanaf de afronding van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons te bewaren.
Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke stukken vernietigd. De bewaring is met name bedoeld om in geval van een rechtszaak bewijzen te kunnen leveren. Voor zover duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijvoorbeeld op grond van een op handen zijnde of aanhangige rechtszaak), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van langere bewaring wegvalt.

Langere bewaring is ook mogelijk indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a AVG) of wanneer wettelijke bewaringsplichten wissing in de weg staan.

HTM-broncode van de privacyverklaring voor uw website

U kunt de onderstaande broncode kopiëren om de privacyverklaring in te voegen op uw website.

Opmerking: sommige browsers en PDF-readers hebben problemen met het volledig weergeven van onderstaande HTML-broncode. Wij adviseren u de gratis Adobe Acrobat Reader DC te gebruiken om dit PDF-document weer te geven (download).